You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

שדה התעופה בן גוריון - טרמינל 3, שותפות מנרב - צמנטכל

נתוני פרויקט

מיקום: תל אביב, ישראל

הגדלת שדה התעופה בישראל על ידי בניית טרמינל חדש המורכב מ-3 זרועות יציאה למטוסים הכוללות 24 "שרוולים".
קירות בטון אדריכלי, יציקת תקרות גבוהות ויציקת עמודים.

דרישות הפרויקט

תבניות ומערכות תמיכה/טפסות עבור מבני בטון מזויינים רבים בתוך הבניינים.
דרישות קפדניות בנוגע לעמידה בלוח זמנים הדוק של הבניה.
בטון חשוף אדריכלי עם תכנון מוקפד של פרישת החיבורים וחורי הברגים על הקירות.

 

לקוח

קבלן מבצע: שותפות מנרב - צמנטכל

מישאל טלמור, אדריכל
מנהל הפרויקט

בשל השירותים ההנדסיים ופתרונות טפסות פרקטיים, החלטנו לבחור בפרי. למרות הלו"ז ההדוק והדרישות הקפדניות מהארכיטקט, עם מערכת ואריו מקיפה, היקפית, הפקנו משטחי בטון באיכות גבוהה.

פתרונות פרי

מערכת מגדלי תמיכה מולטיפרופ MULTIPROP עבור תקרות הרוטונדה.
מערכת מגדלי תמיכה מולטיפרופ MULTIPROP בגובה של 14 מ' ליציקת קורות.
תבניות מסוג ואריו GT 24 VARIO עבור קירות בטון אדריכליים בשערי הכניסה למטוס ובמגדל הפיקוח.
תבניות קוואטרו QUATTRO וטריו TRIO ליציקת עמודים.
מעבר חלק מקטעי קיר ישרים לקטעי קיר עגולים אשר הבטיח עיצוב חזית מושלם.