You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

גאולה 14 תל אביב, אלקטרה בניה

נתוני פרויקט

מיקום: תל אביב, ישראל

שני בינייני דירות יוקרה, בני 10 ו-14 קומות, בסמיכות לחוף הים בתל אביב.

דרישות הפרויקט

  • עבודה בסביבה אורבנית צפופה המחייבת רמת בטיחות גבוהה גם לסביבת האתר.
  • יציקת מרפסות קונזוליות בפינת המבנה שאינן מאפשרות פירוק מוקדם.
  • שטחי התארגנות מצומצמים מכתיבים מינימום הרכבת מערכות בשטח ותכנון מוקפד של אספקת הציוד בהתאם להתקדמות הפרויקט.

לקוח

קבלן מבצע: אלקטרה בנייה בע"מ

יתרונות ללקוח

מתן מכלול פתרונות המאפשרים הגנה על הפועלים ועל האזרחים, תוך התחשבות בסביבה האורבנית הצפופה ובשטחי התארגנות מוגבלים.

פתרונות פרי

  •  שולחנות יציקה יחד עם פלטפורמות עבודה לחזיתות המבנה היוו פתרון היקפי מלא המשמש כפיגום עבודה והגנה על סביבת האתר.
  • פתרון ליציקת המרפסות הקונזוליות של שולחן מעל שולחן הכולל מזלג כפול ומאפשר פירוק שולחן ללא צורך בפירוק השולחן שמעל.
  • מערכת סקיידק ליציקת תקרה עם פתרון הפירוק המוקדם המאפשר ניצול יעיל של התבניות.

 

צילום תמונות: צילום חכם - רמי חכם